Organisationer

I Svensk Försäkring i Samverkan ingår följande organisationer:

Svensk Försäkring9320470-smiling-female-boss-talking-to-business-team
Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Svensk Försäkring arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsverksamhet och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.
www.svenskforsakring.se

FAOojope0067881_medium
Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) ska tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av arbetsgivare. FAO tecknar kollektivavtal, tillhandahåller lönestatistik, utbildar och informerar i arbetsrättsliga frågor samt företräder medlemmarna i tvister. En annan uppgift är att göra försäkringsbranschen känd som en attraktiv arbetsgivare.
www.fao.se

Trafikförsäkringsföreningenima58669_a5
Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF:s huvuduppgifter är att reglera trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon, att ta ut en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) av ägare till oförsäkrade motorfordon samt att delta i det internationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kort-samarbetet).
www.tff.se

Min pensionojope0080661_medium
Min Pension i Sverige AB ansvarar för utveckling och drift av pensionsportalen minpension.se, som är ett samarbete mellan försäkringsbranschen och staten. Minpension.se ger dig som tjänar in till pension i Sverige individuell, enkel och samlad pensionsinformation.
www.minpension.se

Larmtjänstima105183_a3
Larmtjänst AB:s huvuduppgift är att minska försäkringsbolagens skadekostnader genom att operativt arbeta för att förhindra försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. För försäkringsbolagen ska Larmtjänst också skapa goda kontakter med myndigheter och andra organisationer nationellt och internationellt, samt goda internationella utredarkontakter i syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet.
www.larmtjanst.se

GSR Skadeanmälningsregistretets13645_a5
Skadeanmälningsregister GSR AB:s huvudsakliga uppgift är att driva ett branschgemensamt register över skadeanmälningar. Syftet med registret är att förhindra utbetalningar av skadeersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter. På så sätt kan registret bidra till att minska försäkringsbolagens framtida skadekostnader.
www.gsr.se

Svensk Försäkrings Nämndermatmc_hw01402_medium
Svensk Försäkrings Nämnder administrerar fem av Svensk Försäkrings frivilliga nämnder: Personförsäkringsnämnden, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Ombudskostnadsnämnden, Svensk Försäkrings Prövningsförfarande beträffande Ombuds Lämplighet, Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Livförsäkringsbolagens Skattenämnd. Nämnderna strävar efter en enhetlig praxis och rättssäkerhet för den försäkrade.
www.forsakringsnamnder.se

Trafikskadenämndenima44717_a5
Trafikskadenämnden arbetar för att de som skadas i trafiken ska erhålla en rättvis och skälig ersättning. Nämnden är administrativt knuten till Trafikförsäkringsföreningen, men det är regeringen som godkänner nämndens reglemente. Trafikskadenämndens yttranden är av rådgivande karaktär.
www.trafikskadenamnden.se

Patientförsäkringsföreningenima41776_a5
Patientförsäkringsföreningen (PFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges patientförsäkringsbolag. PFF:s huvuduppgift är att reglera patientskador som orsakats av oförsäkrade vårdgivare. Om en patient skadas av en oförsäkrad privat vårdgivare svarar föreningens medlemmar solidariskt för den ersättning som betalas.
www.pff.se

Patientskadenämndenima117555_a5
Patientskadenämnden lämnar rådgivande yttranden i skadeärenden på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsbolag eller domstol. Nämnden prövar skador från de försäkringsbolag som tillhandahåller patientförsäkring samt från Patientförsäkringsföreningen. Nämnden är administrativt knuten till Patientförsäkringsföreningen.
www.patientskadenamnden.se

Svenska Försäkringsföreningenima22715_a3
Svenska Försäkringsföreningen skall bidra till en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsbranschen i Sverige.  SFF:s verksamhet är: utbildning, förlagsverksamhet, platsannonssajten Forsakringsjobb.se, organisering av internationella studieresor, stipendier för forskning eller utbildning och årliga utmärkelser, stiftelseadministration och förvaltning av stiftelsekapital och webbtidningen Nordisk Försäkringstidskrift.
www.forsakringsforeningen.se

Fullmaktskollen i Sverige ABima63355_a5_klippt
Fullmaktskollen i Sverige AB ansvarar för utveckling av en webbaserad tjänst för fullmakter på livförsäkrings- och pensionsområdet. Fullmaktskollen ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Uppbyggnaden av Fullmaktskollen finansieras av Pensionsmyndigheten. Tjänsten är gratis för alla privatpersoner.
www.fullmaktskollen.se

S4I Standard for Insurance AB
S4I Standard for Insurance AB arbetar med att utveckla och förvalta gemensamma elektroniska standarder för försäkringsbranschen. S4I bildades 2016 av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm. S4I:s första uppgift blir att utveckla en ny branschstandard för elektronisk informationsöverföring på livförsäkringsområdet kallad MIS 2.0.

Svensk Försäkring Administrationima120132_a5
Svensk Försäkring Administration tillhandahåller gemensamma tjänster inom områdena ekonomi, HR, IT, kontors- och konferensservice och lokaler åt de organisationer som ingår i Svensk Försäkring i Samverkan.
www.sfadm.se